Книжарница


„Разхвърлян Ум“ ООД е бенефициент по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност – 2014BG16RFOP002“ с приоритетни оси „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП – BG16RFOP002-2“ по договор BG16RFOP002-2.073-13289-C01. Наименование на процедура: „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 – BG16RFOP002-2.073“. Наименование на проект: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“. / „Overcoming the shortage of funding and the lack of liquidity caused by the epidemic outbreak of COVID-19.